Splošni pogoji poslovanja podjetja Hiša Potovanj d.o.o.

1.0 Splošna določila
Splošni pogoji in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta organizator potovanja oz. pooblaščena agencija in naročnik oz. potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma programov “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels”, “Odpotuj z Mojco Mavec” in »Odpotuj s Chorchypom«.
Če ni v programu posebej drugače navedeno, je organizator potovanja Hiša Potovanj d.o.o., Preserje VII/12, SI-1235 Radomlje, Slovenija, Evropa ( PE: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenia, Evropa ).
Splošni pogoji veljajo za aranžmaje, ki jih organizira Hiša potovanj d.o.o. pod oznako “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels”, “Odpotuj z Mojco Mavec” in »Odpotuj s Chorchypom«.
Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo turističnega aranžmaja pod oznako “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels”, “Odpotuj z Mojco Mavec” in »Odpotuj s Chorchypom« in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.
Če je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja določilo, ki je navedeno v programu in prejeti ponudbi, ki jo pridobi Naročnik oz.potnik.
Organizator jamči za izvedbo v skladu z razpisanim programom, razen v primeru izrednih okoliščin kot so vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, intervencije državnih oblasti, višja sila, itd.
V primeru telefonske prodaje oz. prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila poslovanja po teh Splošnih pogojih takrat, ko je telefonsko oz. prek interneta naročil turistični aranžma.
Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na naši spletni strani www.hisapotovanj.si ali na www.indoeuropeantravels.com   oz. na katerikoli drugi spletni strani, kjer Hiša potovanj d.o.o. kot organizator posreduje svoje storitve programov pod oznako “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels”, “Odpotuj z Mojco Mavec” in »Odpotuj s Chorchypom« na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

1.1 Splošna določila za potovanja za zaključene skupine
Za udeležbo na potovanjih za zaključene skupine (sem sodijo tudi potovanja v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov) veljajo posebni splošni pogoji, ki so skupaj s podrobnejšim programom na voljo v naši pisarni oz. jih potnik prejme v poslani ponudbi s strani Hiše Potovanj d.o.o. preko elektronske/klasične pošte.

2.0 Obveznosti organizatorja
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu navedene storitve.

3.0 Prijava
Prijave sprejemamo v poslovalnici Hiša potovanj d.o.o. / IndoEuropean Travels ali pri pooblaščeni agenciji. Prijavite se tako, da osebno, po elektronski pošti, pošti ali telefaksu pošljete izpolnjeno fotokopijo Prijave na potovanje in/ali pisno potrditi ponudbo, ki ste jo prejeli s strani Hiše Potovanj d.o.o. ali njene pooblaščene agencije. Ob prijavi morate predložiti vse potrebne dokumente in sporočiti vse potrebne podatke. Ko bomo prejeli vašo prijavo z vsemi potrebnimi podatki, vam bomo po elektronski pošti poslali obračun oz. ponudbo. V tem obvestilu prejmete pregled posameznih stroškovnih postavk (osnovna cena, obvezna doplačila, doplačila po želji, morebitne devizne razlike, popusti, obroki, letalske karte, vize,  itd.) ter podatke, ki jih potrebujete za plačilo aranžmaja. Dokler potnik ne plača akontacije z izbranimi doplačili po želji in obveznimi doplačili, rezervacija ni potrjena.

3.1 Prijava po telefonu in preko spletne strani
Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo z navedbo sklica, ki ga posredujemo ob tel. prijavi oz. v predračunu, ki ga prejme po elektronski pošti. Pri prodaji prek spleta veljajo Splošni pogoji ter ponudba, objavljena na spletni strani www.hisapotovanj.si ali na  www.indoeuropeantravels.com . Potnik ob telefonski ali internetni prijavi sprejme določila Splošnih pogojev agencije Hiša potovanj d.o.o.. Ustne informacije, prejete po telefonu in na prodajnih mestih, predno je odhod na določeno potovanje zagotovljen, organizatorja ne zavezujejo.

3.2 Točnost podatkov
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja s strani potnika.

3.3 Prijavnina
Potnik je ob prijavi dolžan poravnati prijavnino v znesku 40,00 € na voucher. V primeru individualnih potovanj znaša prijavnina 150,00 €. Prijavnine ob prijavi na enodnevno ekskurzijo ne zaračunavamo.

3.4 Akontacija in potrditev rezervacije
Ob prijavi oziroma po prejemu obračuna vplačate akontacijo z izbranimi doplačili po želji in obveznimi doplačili v razpisani višini – če ni drugače določeno, znaša slednja 50% osnovne cene potovanja pri najvišjem razpisanem številu udeležencev. Za posamezno potovanje Hiša Potovanj d.o.o. lahko zahteva drugačno akontacijo in jo tudi navede v ponudbi poslani posameznemu potniku. Šele vplačilo akontacije vam zagotavlja in potrjuje rezervacijo. Akontacijo, ki jo plačate direktno Hiši Potovanj d.o.o. lahko vplačate preko bančnega nakazila na poslovni račun Hiše Potovanj d.o.o.. Gotovinskih vplačil Hiša Potovanj d.o.o. ne sprejema.
Pri nakazilu je potrebno navesti naziv potovanja in sklic. Fotokopijo nakazila nam lahko posredujete po e-pošti na info@hisapotovanj.si. Podpis prijave, pisno potrdilo poslane ponudbe oz. vplačilo akontacije pomeni, da vsi potniki, ki so navedeni na prijavnici, soglašajo s temi Splošnimi pogoji.
Pri zastopniku oz. pooblaščeni agenciji Hiše Potovanj d.o.o., kjer ste se prijavili pa plačilo opravite po dogovoru z zastopnikom oz. pooblaščeno agencijo Hiše Potovanj d.o.o. in njegovimi podanimi pogoji.

3.5 Dokončno plačilo potovanja
Preostanek cene po plačilu akontacije lahko poravnate v enem ali (v dogovoru s Hišo Potovanj d.o.o.) več obrokih, praviloma tako, da je potovanje plačano najkasneje do 31 dni pred odhodom. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje. Ravno tako so lahko drugačni plačilni pogoji za skupinska potovanja.
V primeru, da preostalega dela obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal udeležbo na potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz 10.0. točke teh splošnih pogojev. Ob odhodu je potnik dolžan vodniku na zahtevo predložiti voucher oz. potrdilno pismo, ki ga je prejel od agencije po dokončno opravljenem plačilu potovanja.

3.6 Potrditev udeležbe na potovanju
Vašo udeležbo dokončno potrdimo s Potrdilnim pismom ali voucherjem, ki ga v primeru potovanja prejmete 10 dni pred odhodom na pot, v primeru enodnevnega izleta pa 3 dni pred odhodom na pot. V Potrdilnem pismu vam sporočimo natančen čas in kraj odhoda ter druge podrobnejše informacije in navodila. Če pisma v navedenem roku ne bi prejeli, se morate nemudoma zglasiti na prijavnem mestu, nas poklicati po telefonu ali nam pisati po elektronski pošti na naslov info@hisapotovanj.si . V obratnem primeru domnevamo, da ste obvestilo prejeli. Nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih Potrdilnega pisma ne bi pravočasno prejeli, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške v takšnem primeru krije potnik.

4.0 Cena potovanja
Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa. Cene programov, objavljenih na naši spletni strani www.hisapotovanj.si ali na  www.indoeuropeantravels.com , veljajo za odhode v tekočem koledarskem letu.
Cene za odhode v prihodnjem koledarskem letu veljajo do objave novih cen na naši spletni strani www.hisapotovanj.si ali na www.indoeuropeantravels.com .
Cena potovanja zajema storitve, navedene v rubriki Opis in/ali V ceni vključeno pod vsakim posameznim programom.
Tudi če ni posebej navedeno, cena vključuje DDV, ki je obračunan v skladu s 47. čl. Zakona o DDV.
Hiša potovanj d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri katerem izrecno navede, da se lahko cena zniža ali zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji.
Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje ali zvišanje cene aranžmaja zagotovo nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje ali zvišanje cene ne bi nastopili.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.
V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.
Hiša potovanj d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene programa najpozneje 20 dni pred pričetkom potovanja v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.
Če se cena zviša za več kot 8%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Hiša potovanj d.o.o. pa potniku povrne vplačani znesek.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če je število udeležencev manjše od razpisanega v rubriki Minimalno število, ter v primeru sprememb cen prevoznih storitev.
Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do vključno 8%.
Potovanje se lahko izvede tudi v primeru manjšega števila udeležencev od razpisanega v rubriki Minimalno število, če potniki soglašajo z ustreznim zvišanjem cene.
Hiša potovanj d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene, na kraju samem.
V tem primeru Hiša potovanj d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu storitev na kraju samem oz. v tujini.

 4.1 Doplačila
Storitve, ki niso izrecno vključene v osnovno ceno potovanja, so navedene v rubrikah V ceni ni vključeno/doplačila, Doplačila, Obvezna doplačila in Doplačila po želji.
Običajno gre za naslednje storitve, pridobitev tujega vizuma, enoposteljna soba, napitnine v ciljni deželi, vstopnine, itd.
Rubrika vstopnine pri nekaterih potovanjih vključuje tudi druge manjše stroške, ki jih vodnik poravnava gotovinsko v lokalni valuti – npr. lokalne prevoze z ladjami, žičnicami, podzemno železnico, degustacije itd.

 4.2 Posebne storitve
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni v programu določeno drugače. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

5.0 Darilni in Vrednostni Boni Hiše Potovanj
Pri Hiši Potovanj so na voljo tudi darilni in vrednostni boni.
Vsi darilni in vrednostni boni so vezani na ime prejemnika darilnega oz. vrednostnega bona na katerega je posledično vezana tudi pripadajoča vrednotnica.
Vsi darilni in vrednostni boni so nezamenljivi za denar in so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na darilnem oz. vrednostnem bonu in če to ni drugače navedeno je večini primerov je veljavnost 24 mesecev od dneva nakupa.
Darilne in vrednostni bone do datuma veljavnosti lahko vnovčite izključno za aranžmaje, kjer Hiša Potovanj d.o.o. nastopa kot organizator potovanj.

6.0 Prtljaga
Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage do teže v skladu z določili letalskega prevoznika. Za vsak preseženi kilogram je potrebno doplačilo, v skladu s predpisi prevoznika. Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja niti za prevoz niti za poškodbo ali izgubo prtljage, kot tudi ne za krajo prtljage ali drugih dragocenosti, kar velja tudi v primeru avtobusnega izleta oz. potovanja. V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik na kraju samem, skupaj s predstavnikom prevoznika, sestaviti zapisnik svoje prtljage (obrazec PIR) in se ravnati po ustaljenih odredbah. V tem primeru potrebuje vse dokumente v zvezi z letom – letalsko vozovnico, odrezke kart za vkrcanje ter kupone za prevoz prtljage!
Hiša potovanj d.o.o. lahko pomaga pri posredovanju med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.

7.0 Lokalna kategorizacija hotelov in storitev
Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva.
Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Podjetja, ki izvajajo lokalne prevoze (avtobusi, ladje, vlaki ipd.), upoštevajo veljavne standarde obiskane dežele, ki v lahko posameznih komponentah odstopajo od standardov, ki smo jih vajeni v Sloveniji.
V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.
Pri nastanitvi v triposteljni (ali več posteljni) sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem (pomožnimi ležišči), pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

8.0 Izguba dokumentov
Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se lahko posvetuje z vodnikom, vodjo programa ali predstavnikom Hiša potovanj d.o.o.. V tem primeru vodnik ali vodja programa lahko pomaga, v kolikor to ne ogroža nadaljnjega izvajanja programa. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

9.0 Spremembe programa
Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo okoliščine, ki jih na dan formiranja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih celo preprečiti. Organizator si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali povratka zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile. Organizator si pridržuje tudi pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile. Če pride v programu do bistvenih sprememb brez opravičljivih razlogov, bo organizator kupcu, v primeru, da bi ta aranžma odpovedal pred njegovim začetkom, vrnil celoten vplačani znesek. Slednje vsekakor ne velja za zaključene skupine in skupinska potovanja. Če take radikalne spremembe nastopijo med potovanjem, potnik plača le stroške realiziranih storitev do trenutka take spremembe.

10.0 Medcelinski programi
Prijave potnikov za medcelinske programe sprejemajo Hiša potovanj d.o.o. in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najpozneje do 30 dni pred odhodom za individualne potnike in 60 dni pred odhodom za zaključene skupine in skupinska potovanja. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 30-dnevnega oz. 60-dnevnega roka.
Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

11.0 Odpoved s strani organizatorja
Organizator lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih celo preprečiti.
Potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ima pravico do odpovedi potovanja, če se nanj ni prijavilo minimalno število potnikov, ki je razpisano. Če slednje ni posebej določeno, veljajo za minimalno zadostno število potnikov naslednji pogoji: za avtobusna potovanja 30 potnikov, za potovanja z rednimi letalskimi linijami po Evropi 20 potnikov, za medcelinska potovanja 14 potnikov, za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami pa 80% zasedenost prevoznega sredstva v obe smeri.
Organizator je dolžan kupce o morebitni odpovedi obvestiti v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:
–  20 (dvajset) dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
–  7 (sedem) dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
–  48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.
V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem ter jim vrne celoten vplačani znesek. Hiša potovanj d.o.o. lahko potniku ponudi nadomestno potovanje. V tem primeru se vsa dotedanja plačila prenesejo na nadomestno potovanje.

12.0 Odpoved s strani potnika
Potnik lahko kadar koli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju. Organizator ima v takšnem primeru pravico do obračuna stroškov zaradi odpovedi. Višina je odvisna od roka, v katerem je potnik odpovedal udeležbo in je določena z naslednjo tabelo:

Individualni potniki:

do 45 do 40 dni pred odhodom 10% aranžmaja
od 39 do 30 dni pred odhodom 20% aranžmaja
od 29 do 22 dni pred odhodom 30% aranžmaja
od 21 do 15 dni pred odhodom 50% aranžmaja
od 14 do 8 dni pred odhodom 80% aranžmaja
od  7  do 0 dni pred odhodom 100% aranžmaja

Zaključene skupine in skupinska potovanja:

od 90 do 81 dni pred odhodom 70% aranžmaja
od 80 do 71 dni pred odhodom 80% aranžmaja
od 70 do 61 dni pred odhodom 90% aranžmaja
od 60 do 0 dni pred odhodom 100% aranžmaja

Če potnik ne pride na odhodno mesto (»no show«)  ali potovanje odpove na dan začetka potovanja ali celo po njegove začetku, ga Hiša potovanj d.o.o. bremeni za celotno vrednost aranžmaja. Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o., se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. novo potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja. Če potnik najde zamenjavo, zaračunamo penale, ki nam jih ob pozni spremembi imena zaračunajo partnerji.

13.0 Zavarovanje rizika odpovedi
Kadar potnik meni, da bi pri njem ali v njegovi ožji družini lahko nastopile okoliščine, zaradi katerih bi moral odpovedati potovanje, lahko ob prijavi sklene zavarovanje rizika odpovedi. Slednje velja v primeru, bolezni, nesreče ali smrti v ožjem družinskem krogu (zakonec, starši, otroci). Odpovedni razlog lahko nastane le v času po sklenitvi police oz. po vplačilu zavarovalne premije in pred odhodom na potovanje. Potniku, ki je ob prijavi zavaroval riziko odpovedi ter je ob odpovedi predložil ustrezno potrdilo, da se potovanja ne more udeležiti, se povrne dotlej vplačani znesek brez zavarovalne premije zmanjšan za odbitno franšizo, ki jo določi zavarovalnica. Potrdilo mora biti izdano najpozneje na dan odhoda na pot. Zavarovalna premija za to zavarovanje znaša 4% od obračunane cene potovanja. Pri posameznem programu je lahko premija drugačna ali zavarovanje rizika odpovedi ni mogoče. V primeru, ko potnik po lastni želji ali zaradi zdravstvenih in podobnih razlogov odstopi od nadaljnjega potovanja med samim potovanjem, iz tega zavarovanja ni upravičen do povračila stroškov. Zahtevka za uveljavitev tega zavarovanja ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega potovanja.

14.0 Informacije
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o. ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Risbe, zemljevidi, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter za njihov izgled.

15.0 Točnost prevoznikov
Potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ni odgovorna za točnost prevozov v letalskem, kopenskem in morskem prometu in ne odgovarja za škodo nastalo zaradi zamud, odpovedi ali sprememb urnika, prevoznega sredstva ali prevoza. Hiša potovanj d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb voznega reda, tipov prevoznih sredstev, prevoznika ali smeri potovanja (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastanejo zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov.
Potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Hiša Potovanj ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Hiša Potovanj si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje Hiša Potovanj nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta v večini programov namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je program že potrjen, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v programu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti Hiša Potovanj. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od Hiše Potovanj prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Agencija Hiša Potovanj je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke Hiša Potovanj ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna so doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

16.0 Nezgodno zavarovanje
Potniki, ki potujejo z agencijo Hiša potovanj d.o.o., so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki se konča z invalidnostjo ali smrtjo in ki ga ni povzročil sam zavarovanec.
Zavarovalne vsote:
– smrt zaradi nezgode 8.345,85 €
– 100% invalidnost 16.691,70 €
Hiša potovanj d.o.o. je dodatno zavarovala svojo odgovornost za osebe in stvari za primere, ko je agencija odgovorna za nastalo škodo. Potniki, ki niso navedeni v seznamu potnikov vsaj 24 ur pred potovanjem, ne morejo biti zavarovani!

17.0 Potovanje z letalom
Če se potovanje začne na letališču Jožeta Pučnika, se z našim spremljevalcem srečate v letališki avli. Na potovanja z letalom pa zaradi boljših povezav lahko in pogosto odhajamo z bližnjih letališč (npr. Trst, Benetke, Treviso, Bologna, Verona, Zagreb, Budimpešta, Dunaj, München …). Ne glede na to, s katerega od bližnjih letališč v naši regiji odhajamo na pot, če ni drugače navedeno v ponudbi in programu, stroške prevoza krije potnik sam oz. lahko potnik sprejme ponudbo prevoza s strani Hiše potovanj d.o.o. proti doplačilu.

17.1 Letalske vozovnice
Ob prijavi je potrebno navesti točna IME in PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica, kjer je ta dovolj ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval, ter potnikove rojstne podatke.
Ob prejemu potrditve rezervacije mora potnik pozorno preveriti pravilnost podatkov in vsako morebitno odstopanje nemudoma sporočiti, da ne bi nastali dodatni stroški. Odgovornosti za napačno posredovane podatke, Hiša Potovanj ne prevzema. Hiša Potovanj ne odgovarja za nepopolne potovalne dokumente, vizume ter za nepravilne datumske omejitve glede vstopa/izstopa/dolžine bivanja z oziroma na zahteve države, v katero potujete.
Letalska vozovnica je pogodba med potnikom in letalskim prevoznikom, potovalna agencija je posrednik med njima. Ob morebitni odpovedi letalske vozovnice veljajo pogoji tarife, po kateri je bila vozovnica naročena/izdana. Agencija lahko jamči višino odstopnine v skladu s pogoji letalske družbe oziroma tarife. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe cen in ostalih pristojbin ter urnika letov brez predhodnega obvestila. Po izdaji vozovnice rezervacije ni mogoče spreminjati ali odpovedati brez stroškov.
V primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega letalskega prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Hiša Potovanj na to nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakšnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino. Način in pogoji za vračilo kupnine je v domeni prevoznika.
V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico je na ponudbi posebej navedeno, ali je v ceni znesek prtljage zajet ali pa je za prtljago potrebno doplačilo. Obroki in pijača na letalu (pri posameznih prevoznikih, kar je navedeno na vozovnici) nista vključena v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

18.0 Izključitev odgovornosti organizatorja potovanja
Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki jo tekom potovanja utrpi potnik zaradi višje sile (kot so elementarne nesreče in naravne katastrofe), izrednih okoliščin, kraje in drugih dogodkov, katerih učinkov ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti. Hiša potovanj d.o.o. prav tako ne odgovarja za posledice dejanj potnika samega ter ne za dejanja tretjih oseb, katerih organizator ni mogel pričakovati, se njihovim posledicam ne izogniti ali jih ne odstraniti.

19.0 Zdravstveni predpisi in zaščita
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je potnik za potovanje v določene države dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezne dokumente. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po prijavi na potovanje. Potnik kljub nezadostni kontraindikaciji ni upravičen do prekinitve pogodbe z organizatorjem. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojnega Zavoda za zdrav. zavarovanje. Potnik se je dolžan z njimi seznaniti še pred odhodom na potovanje. Hiša potovanj d.o.o. potnikom vsekakor priporoča sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, pri medcelinskih potovanjih pa je le-to obvezno. Slednjega lahko sklenete ob prijavi na potovanje v naši pisarni. Več o tem na spletnem portalu www.triglav.si .

20.0 Reklamacije oz. pritožbe
Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora takoj oziroma v najkrajšem možnem času spremljevalcu, izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnostih ni obvestil prej navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene oziroma plačilo škode po končanem programu. Potnik je dolžan vložiti reklamacijo v zakonskem roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Hiša potovanj d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.
Brez reklamacije Hiša potovanj d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Hiša potovanj d.o.o. reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Hiša potovanj d.o.o. je prvič dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu s 892. členom Obligacijskega zakonika. Hiša potovanj d.o.o. ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem.
Hiša Potovanj ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
Potnikom je pri reševanju spora v primeru spletnih rezervacij lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

 21.0 Obveznosti potnika
Potnik je dolžan skrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in držav, skozi katere in v katere potuje. Če bi zaradi nespoštovanja predpisov zmotil potek potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom. Spoštovati mora hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. Če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko potnik v takšnem primeru utrpel.

22.0 Varovanje osebnih podatkov
Hiša Potovanj vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Palma in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.hisapotovanj.si  in www.indoeuropeantravels.com .
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v Hiši Potovanj. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletnih strani www.hisapotovanj.si  in www.indoeuropeantravels.com .

22.1 Upravljalec zbirke osebnih podatkov
Hiša Potovanj d.o.o., Preserje VII. ulica 12, 1235 Radomlje / PE: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov je dosegljiva na marketing@hisapotovanj.si .
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

22.2 Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljalec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljalec zbirke osebnih podatkov hrani so: e-poštni naslov, ime in priimek ter naziv oz. spol, naziv podjetja, fizični naslov, telefon, mobilni telefon, rojstni podatki, podatki o osebnem dokumentu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.hisapotovanj.si ali www.indoeuropeantravels.com in e-novic Hiše Potovanj, ki jih hrani upravljalec zbirke osebnih podatkov: e-poštni naslov, katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil, katere strani je obiskal na portalu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, katere strani je obiskal na portalu.

22.3 Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljalec Hiša Potovanj d.o.o., Preserje VII. ulica 12, 1235 Radomlje / PE: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletne strani www.hisapotovanj.si in www.indoeuropeantravels.com , uporabljal za naslednje namene: za izvajanje pogodbe, za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem, za izvedbo nagradnih iger, statistične in tržne analize, sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov, obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti, neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev, segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku, prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

22.4 Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

22.5 Varovanje osebnih podatkov
Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Hiša Potovanj d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

22.6 Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo: Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke, Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev, Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Upravljalec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljalca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Preserje VII. ulica 12, 1235 Radomlje / PE: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@hisapotovanj.si  ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo. Za odjavo od prejemanja naslovljene pošte nam pošljite e-mail na info@hisapotovanj.si , da ne želite več prejemati naslovljene pošte.

22.7 Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljalec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

22.8 Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.hisapotovanj.si  se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani. Vse podrobnosti o piškotkih najdete v rubriki Pravilnik o zasebnosti podjetja Hiša potovanj d.o.o. oz. na njeni povezavi https://hisapotovanj.si/pravilnik-o-zasebnosti/

23.0 POSEBNI POGOJI IN NAVODILA za turistične aranžmaje, kjer Hiša Potovanj ni organizator potovanja
V primerih, da Hiša Potovanj ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da Hiša Potovanj prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.
Kadar je Hiša Potovanj samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija, veljajo splošni pogoji in določila izvajalca aranžmaja.

24.0 Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.hisapotovanj.si in www.indoeuropeantravels.com , so last družbe Hiša Potovanj d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Hiša Potovanj d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Hiša Potovanj d.o.o. ni odgovorna za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Hiša Potovanj d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.hisapotovanj.si in www.indoeeuropeantravels.com .

25.0 Potovanja v času COVID-a
Potovanja v času Covida prinašajo dodatna tveganja. Države lahko pred ali med potovanjem spremenijo pogoje, se lahko celo zaprejo, potovanja se prepovejo. Delu tveganj se lahko izognete z zavarovanjem rizika odpovedi in pa takim zdravstvenim zavarovanjem, ki krije primere karantene / zdravljenja na destinaciji.
Potnik je sam odgovoren, da poskrbi za vsa potrebna zavarovanja in dovoljenja za potovanje, tudi v zvezi z vkrcanjem na letalo. Pogoji se lahko hitro spremenijo, zato je to še kako pomembno. V pomoč so lahko pravila državnih inštitucij destinacij, kamor se leti (tako ob odhodu, kot v povratku), in agencije, ki prodajo letalsko vozovnico.

26.0 Končna določila
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno prebivališče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

V Ljubljani, 10.01.2022, dopolnitev 18.10.2023

Prenesi dokument