Splošni pogoji poslovanja podjetja Hiša Potovanj d.o.o.

1.0 Splošna določila

Splošni pogoji in navodila za udeležbo na potovanju so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja, ki jo skleneta organizator potovanja oz. pooblaščena agencija in naročnik oz. potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma programov “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels” in “Odpotuj z Mojco Mavec”.
Če ni v programu posebej drugače navedeno, je organizator potovanja Hiša Potovanj d.o.o., Preserje VII/12, SI-1235 Radomlje, Slovenija, Evropa ( PE Ob železnici 22, 1000 Ljubljana, Slovenia, Evropa ).
Splošni pogoji veljajo za aranžmaje, ki jih organizira Hiša potovanj d.o.o. pod oznako “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels” in “Odpotuj z Mojco Mavec”.
Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo turističnega aranžmaja pod oznako “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels” in “Odpotuj z Mojco Mavec” in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.
Če je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja določilo, ki je navedeno v programu.
Organizator jamči za izvedbo v skladu z razpisanim programom, razen v primeru izrednih okoliščin kot so vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, intervencije državnih oblasti, višja sila, itd.
V primeru telefonske prodaje oz. prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila poslovanja po teh Splošnih pogojih takrat, ko je telefonsko oz. prek interneta naročil turistični aranžma.
Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na naši spletni strani www.hisapotovanj.si ali na www.indoeuropeantravels.com   oz. na katerikoli drugi spletni strani, kjer Hiša potovanj d.o.o. kot organizator posreduje svoje storitve programov pod oznako “Hiša Potovanj”,  “IndoEuropean Travels” in “Odpotuj z Mojco Mavec” na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

1.1 Splošna določila za potovanja za zaključene skupine

Za udeležbo na potovanjih za zaključene skupine (sem sodijo tudi potovanja v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov) veljajo posebni splošni pogoji, ki so skupaj s podrobnejšim programom na voljo v naši pisarni oz. jih potnik prejme v poslani ponudbi s strani Hiše Potovanj d.o.o. preko elektronske/klasične pošte.

2.0 Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu navedene storitve.

3.0 Prijava

Prijave sprejemamo v poslovalnici Hiša potovanj d.o.o. / IndoEuropean Travels ali pri pooblaščeni agenciji. Prijavite se tako, da osebno, po elektronski pošti, pošti ali telefaksu pošljete izpolnjeno fotokopijo Prijave na potovanje. Ob prijavi morate predložiti vse potrebne dokumente in sporočiti vse potrebne podatke. Ko bomo prejeli vašo prijavo z vsemi potrebnimi podatki, vam bomo po elektronski pošti poslali obračun oz. ponudbo. V tem obvestilu prejmete pregled posameznih stroškovnih postavk (osnovna cena, obvezna doplačila, doplačila po želji, morebitne devizne razlike, popusti, obroki, letalske karte, vize,  itd.) ter podatke, ki jih potrebujete za plačilo aranžmaja. Dokler potnik ne plača akontacije z izbranimi doplačili po želji in obveznimi doplačili, rezervacija ni potrjena.

3.1 Prijava po telefonu in preko spletne strani

Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo z navedbo sklica, ki ga posredujemo ob tel. prijavi oz. v predračunu, ki ga prejme po elektronski pošti. Pri prodaji prek spleta veljajo Splošni pogoji ter ponudba, objavljena na spletni strani www.hisapotovanj.si ali na  www.indoeuropeantravels.com . Potnik ob telefonski ali internetni prijavi sprejme določila Splošnih pogojev agencije Hiša potovanj d.o.o.. Ustne informacije, prejete po telefonu in na prodajnih mestih, predno je odhod na določeno potovanje zagotovljen, organizatorja ne zavezujejo.

3.2 Točnost podatkov

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja s strani potnika.

3.3 Prijavnina

Potnik je ob prijavi dolžan poravnati prijavnino v znesku 40,00 € na voucher. V primeru individualnih potovanj znaša prijavnina 50,00 €. Prijavnine ob prijavi na enodnevno ekskurzijo ne zaračunavamo.

3.4 Akontacija in potrditev rezervacije

Ob prijavi oziroma po prejemu obračuna vplačate akontacijo z izbranimi doplačili po želji in obveznimi doplačili v razpisani višini – če ni drugače določeno, znaša slednja 50% osnovne cene potovanja pri najvišjem razpisanem številu udeležencev. Za posamezno potovanje Hiša Potovanj d.o.o. lahko zahteva drugačno akontacijo in jo tudi navede v ponudbi poslani posameznemu potniku. Šele vplačilo akontacije vam zagotavlja in potrjuje rezervacijo. Akontacijo lahko vplačate na sedežu naše agencije, pri zastopniku, kjer ste se prijavili, oz. z nakazilom na naš poslovni račun. Pri nakazilu je potrebno navesti naziv potovanja in sklic. Fotokopijo nakazila nam lahko posredujete po e-pošti na info@hisapotovanj.si. Podpis prijave oz. vplačilo akontacije pomeni, da vsi potniki, ki so navedeni na prijavnici, soglašajo s temi Splošnimi pogoji.

3.5 Dokončno plačilo potovanja

Preostanek cene po plačilu akontacije lahko poravnate v enem ali (v dogovoru s Hišo Potovanj d.o.o.) več obrokih, praviloma tako, da je potovanje plačano do 31 dni pred odhodom. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje. V primeru, da preostalega dela obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal udeležbo na potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz 10.0. točke teh splošnih pogojev. Ob odhodu je potnik dolžan vodniku na zahtevo predložiti voucher oz. potrdilno pismo, ki ga je prejel od agencije po dokončno opravljenem plačilu potovanja.

3.6 Potrditev udeležbe na potovanju

Vašo udeležbo dokončno potrdimo s Potrdilnim pismom – voucherjem, ki ga v primeru potovanja prejmete 10 dni pred odhodom na pot, v primeru enodnevnega izleta pa 3 dni pred odhodom na pot. V Potrdilnem pismu vam sporočimo natančen čas in kraj odhoda ter druge podrobnejše informacije in navodila. Če pisma v navedenem roku ne bi prejeli, se morate nemudoma zglasiti na prijavnem mestu, nas poklicati po telefonu ali nam pisati po elektronski pošti na naslov info@hisapotovanj.si . V obratnem primeru domnevamo, da ste obvestilo prejeli. Nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih Potrdilnega pisma ne bi pravočasno prejeli, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške v takšnem primeru krije potnik.

4.0 Cena potovanja

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa.
Cene programov, objavljenih na naši spletni strani www.hisapotovanj.si ali na  www.indoeuropeantravels.com , veljajo za odhode v tekočem koledarskem letu.
Cene za odhode v prihodnjem koledarskem letu veljajo do objave novih cen na naši spletni strani www.hisapotovanj.si ali na www.indoeuropeantravels.com .
Cena potovanja zajema storitve, navedene v rubriki Opis pod vsakim posameznim programom.
Tudi če ni posebej navedeno, cena vključuje DDV, ki je obračunan v skladu s 47. čl. Zakona o DDV.
Hiša potovanj d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri katerem izrecno navede, da se lahko cena zniža ali zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oz. nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji.
Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje ali zvišanje cene aranžmaja zagotovo nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje ali zvišanje cene ne bi nastopili.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.
V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.
Hiša potovanj d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene programa najpozneje 20 dni pred pričetkom potovanja v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.
Če se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Hiša potovanj d.o.o. pa potniku povrne vplačani znesek.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če je število udeležencev manjše od razpisanega v rubriki Minimalno število, ter v primeru sprememb cen prevoznih storitev.
Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do vključno 10%.
Potovanje se lahko izvede tudi v primeru manjšega števila udeležencev od razpisanega v rubriki Minimalno število, če potniki soglašajo z ustreznim zvišanjem cene.
Hiša potovanj d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene, na kraju samem.
V tem primeru Hiša potovanj d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu storitev na kraju samem oz. v tujini.

4.1 Doplačila

Storitve, ki niso izrecno vključene v osnovno ceno potovanja, so navedene v rubrikah Doplačila, Obvezna doplačila in Doplačila po želji.
Običajno gre za naslednje storitve, pridobitev tujega vizuma, enoposteljna soba, napitnine v ciljni deželi, vstopnine, itd.
Rubrika vstopnine pri nekaterih potovanjih vključuje tudi druge manjše stroške, ki jih vodnik poravnava gotovinsko v lokalni valuti – npr. lokalne prevoze z ladjami, žičnicami, podzemno železnico, degustacije itd.

 4.2 Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni v programu določeno drugače. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

5.0 Prtljaga

Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage do teže v skladu z določili letalskega prevoznika. Za vsak preseženi kilogram je potrebno doplačilo, v skladu s predpisi prevoznika. Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja niti za prevoz niti za poškodbo ali izgubo prtljage, kot tudi ne za krajo prtljage ali drugih dragocenosti, kar velja tudi v primeru avtobusnega izleta oz. potovanja. V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik na kraju samem, skupaj s predstavnikom prevoznika, sestaviti zapisnik svoje prtljage (obrazec PIR) in se ravnati po ustaljenih odredbah. V tem primeru potrebuje vse dokumente v zvezi z letom – letalsko vozovnico, odrezke kart za vkrcanje ter kupone za prevoz prtljage! Hiša potovanj d.o.o. lahko pomaga pri posredovanju med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.

6.0 Lokalna kategorizacija hotelov in storitev

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Podjetja, ki izvajajo lokalne prevoze (avtobusi, ladje, vlaki ipd.), upoštevajo veljavne standarde obiskane dežele, ki v lahko posameznih komponentah odstopajo od standardov, ki smo jih vajeni v Sloveniji.

7.0 Izguba dokumentov

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se lahko posvetuje z vodnikom, vodjo programa ali predstavnikom Hiša potovanj d.o.o.. V tem primeru vodnik ali vodja programa lahko pomaga, v kolikor to ne ogroža nadaljnjega izvajanja programa. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

8.0 Spremembe programa

Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo okoliščine, ki jih na dan formiranja programa ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih celo preprečiti. Organizator si brez posledic pridržuje pravico do spremembe ure in dneva odhoda ali povratka zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile. Organizator si pridržuje tudi pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji. Dokončni razpored ogledov se določi na potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z urniki za oglede spomenikov in z vremenskimi razmerami. Organizator ima pravico do spremembe programa zaradi višje sile ter do zamenjav ogledov po dnevih ne glede na obstoj višje sile. Če pride v programu do bistvenih sprememb brez opravičljivih razlogov, bo organizator kupcu, v primeru, da bi ta aranžma odpovedal pred njegovim začetkom, vrnil celoten vplačani znesek. Slednje vsekakor ne velja za zaključene skupine. Če take radikalne spremembe nastopijo med potovanjem, potnik plača le stroške realiziranih storitev do trenutka take spremembe.

9.0 Medcelinski programi

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejemajo Hiša potovanj d.o.o. in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najpozneje do 15 dni pred odhodom za individualne potnike in 60 dni pred odhodom za zaključene skupine. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 15-dnevnega oz. 60-dnevnega roka. Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

10.0 Odpoved s strani organizatorja

Organizator lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih celo preprečiti. Potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ima pravico do odpovedi potovanja, če se nanj ni prijavilo minimalno število potnikov, ki je razpisano. Če slednje ni posebej določeno, veljajo za minimalno zadostno število potnikov naslednji pogoji: za avtobusna potovanja 30 potnikov, za potovanja z rednimi letalskimi linijami po Evropi 20 potnikov, za medcelinska potovanja 14 potnikov, za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami pa 80% zasedenost prevoznega sredstva v obe smeri. Organizator je dolžan kupce o morebitni odpovedi obvestiti najmanj 7 dni pred odhodom na potovanje oz. najmanj 2 dni pred enodnevnim izletom. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem ter jim vrne celoten vplačani znesek. Hiša potovanj d.o.o. lahko potniku ponudi nadomestno potovanje. V tem primeru se vsa dotedanja plačila prenesejo na nadomestno potovanje.

11.0 Odpoved s strani potnika

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Organizator ima v takšnem primeru pravico do obračuna stroškov zaradi odpovedi. Višina je odvisna od roka, v katerem je potnik odpovedal udeležbo in je določena z naslednjo tabelo:

Individualni potniki:

do 45 do 40 dni pred odhodom 5% aranžmaja
od 39 do 30 dni pred odhodom 10% aranžmaja
od 29 do 22 dni pred odhodom 30% aranžmaja
od 21 do 15 dni pred odhodom 50% aranžmaja
od 14 do 8 dni pred odhodom 80% aranžmaja
od  7  do 0 dni pred odhodom 100% aranžmaja

Zaključene skupine:

od 75 do 71 dni pred odhodom 5% aranžmaja
od 70 do 66 dni pred odhodom 10% aranžmaja
od 65 do 61 dni pred odhodom 30% aranžmaja
od 60 do 56 dni pred odhodom 50% aranžmaja
od 55 do 51 dni pred odhodom 80% aranžmaja
od 50 do 46 dni pred odhodom 90% aranžmaja
od  45  do 0 dni pred odhodom 100% aranžmaja

Če potnik ne pride na odhodno mesto (»no show«)  ali potovanje odpove na dan začetka potovanja ali celo po njegove začetku, ga Hiša potovanj d.o.o. bremeni za celotno vrednost aranžmaja. Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o., se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. novo potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja. Če potnik najde zamenjavo, zaračunamo penale, ki nam jih ob pozni spremembi imena zaračunajo partnerji.

12.0 Zavarovanje rizika odpovedi

Kadar potnik meni, da bi pri njem ali v njegovi ožji družini lahko nastopile okoliščine, zaradi katerih bi moral odpovedati potovanje, lahko ob prijavi sklene zavarovanje rizika odpovedi. Slednje velja v primeru, bolezni, nesreče ali smrti v ožjem družinskem krogu (zakonec, starši, otroci). Odpovedni razlog lahko nastane le v času po sklenitvi police oz. po vplačilu zavarovalne premije in pred odhodom na potovanje. Potniku, ki je ob prijavi zavaroval riziko odpovedi ter je ob odpovedi predložil ustrezno potrdilo, da se potovanja ne more udeležiti, se povrne dotlej vplačani znesek brez zavarovalne premije. Potrdilo mora biti izdano najpozneje na dan odhoda na pot. Zavarovalna premija za to zavarovanje znaša 4% od obračunane cene potovanja. Pri posameznem programu je lahko premija drugačna ali zavarovanje rizika odpovedi ni mogoče. V primeru, ko potnik po lastni želji ali zaradi zdravstvenih in podobnih razlogov odstopi od nadaljnjega potovanja med samim potovanjem, iz tega zavarovanja ni upravičen do povračila stroškov. Zahtevka za uveljavitev tega zavarovanja ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega potovanja.

13.0 Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o. ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Risbe, zemljevidi, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter za njihov izgled.

14.0 Točnost prevoznikov

Potovalna agencija Hiša potovanj d.o.o. ni odgovorna za točnost prevozov v letalskem, kopenskem in morskem prometu in ne odgovarja za škodo nastalo zaradi zamud, odpovedi ali sprememb urnika, prevoznega sredstva ali prevoza. Hiša potovanj d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb voznega reda, tipov prevoznih sredstev, prevoznika ali smeri potovanja (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastanejo zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov.

15.0 Nezgodno zavarovanje

Potniki, ki potujejo z agencijo Hiša potovanj d.o.o., so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki se konča z invalidnostjo ali smrtjo in ki ga ni povzročil sam zavarovanec.
Zavarovalne vsote:
– smrt zaradi nezgode 8.345,85 €
– 100% invalidnost 16.691,70 €
Hiša potovanj d.o.o. je dodatno zavarovala svojo odgovornost za osebe in stvari za primere, ko je agencija odgovorna za nastalo škodo. Potniki, ki niso navedeni v seznamu potnikov vsaj 24 ur pred potovanjem, ne morejo biti zavarovani!

16.0 Potovanje z letalom

Če se potovanje začne na letališču Jožeta Pučnika, se  z našim vodnikom srečate v letališki avli. Na potovanja z letalom pa zaradi boljših povezav lahko in pogosto odhajamo z bližnjih letališč (npr. Trst, Benetke, Treviso, Bologna, Verona, Zagreb, Budimpešta, Dunaj, München …). Ne glede na to, s katerega od bližnjih letališč v naši regiji odhajamo na pot, če ni drugače navedeno v ponudbi in programu, stroške prevoza krije potnik sam oz. lahko potnik sprejme ponudbo prevoza s strani Hiše potovanj d.o.o. proti doplačilu.

17.0 Izključitev odgovornosti organizatorja potovanja

Hiša potovanj d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki jo tekom potovanja utrpi potnik zaradi višje sile (kot so elementarne nesreče in naravne katastrofe), izrednih okoliščin, kraje in drugih dogodkov, katerih učinkov ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti. Hiša potovanj d.o.o. prav tako ne odgovarja za posledice dejanj potnika samega ter ne za dejanja tretjih oseb, katerih organizator ni mogel pričakovati, se njihovim posledicam ne izogniti ali jih ne odstraniti.

18.0 Zdravstveni predpisi in zaščita

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je potnik za potovanje v določene države dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezne dokumente. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po prijavi na potovanje. Potnik kljub nezadostni kontraindikaciji ni upravičen do prekinitve pogodbe z organizatorjem. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojnega Zavoda za zdrav. zavarovanje. Potnik se je dolžan z njimi seznaniti še pred odhodom na potovanje. Hiša potovanj d.o.o. potnikom vsekakor priporoča sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, pri medcelinskih potovanjih pa je le-to obvezno. Slednjega lahko sklenete ob prijavi na potovanje v naši pisarni. Več o tem na spletnem portalu www.triglav.si .

 19.0 Reklamacije oz. pritožbe

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora takoj oziroma v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnostih ni obvestil prej navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitev oziroma plačilu škode. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene oziroma plačilo škode po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v zakonskem roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Hiša potovanj d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.
Brez pisne reklamacije Hiša potovanj d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Hiša potovanj d.o.o. reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Hiša potovanj d.o.o. je prvič dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu s 892. členom Obligacijskega zakonika. Hiša potovanj d.o.o. ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem.

20.0 Obveznosti potnika

Potnik je dolžan skrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in držav, skozi katere in v katere potuje. Če bi zaradi nespoštovanja predpisov zmotil potek potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom. Spoštovati mora hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. Če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko potnik v takšnem primeru utrpel.

21.0 Varovanje osebnih podatkov

Agencija osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potnik s prijavo soglaša z interno uporabo osebnih podatkov in za obveščanja o ponudbi potovalne agencije Hiša potovanj d.o.o.. Če potnik tega ne želi, mora to sporočiti ob prijavi na potovanje.

V Ljubljani, 10.01.2022